25 เมษายน 2560
เครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
เครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ...
20 เมษายน 2560
รายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเครือเจริญโภคภัณฑ์
เมื่อปี 2559 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ประกาศแผนงานในการสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบบรรษัทภิบาลของเครือฯ ในโอกาสนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ขอแจ้่งความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว พร้อมกับแผนเกี่ยวกับการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงของเครือฯ ...
8 มีนาคม 2560
นโยบายคุณภาพซีพีเอฟ (CPF Quality Policy)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นสร้างความมั่งคงและความยั่งยืนทางด้านอาหาร ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของซีพีเอฟ เริ่มตั้งแต่ การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปเนื้อสัตว์ การผลิตอาหาร การจัดเก็บ การกระจายและจำหน่ายสินค้า เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ...
18 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มทรู ประกาศแต่งตั้ง ศุภชัย ขึ้นประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of the Executive Committee) พร้อมสองแม่ทัพใหญ่นั่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านการพาณิชย์และด้านปฏิบัติการ พร้อมสู่ผู้นำโทรคมนาคมยุคดิจิทัลแพลตฟอร์ม และดิจิทัลมีเดียอย่างเต็มรูปแบบ
กรุงเทพฯ 17 กุมภาพันธ์ 2560 - วันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ของบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งและปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กร โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ดูแลการบริหารงานของบริษัท โดยมีนายศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of the Executive Committee) และแต่งตั้งนายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) รับผิดชอบงานด้านการพาณิชย์ และนายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) รับผิดชอบงานด้านปฎิบัติการ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ...
16 พฤศจิกายน 2559
ซีพีเอฟ พัฒนาลูกกุ้งอนุบาลคุณภาพสูง ลดความเสี่ยงจากโรคอีเอ็มเอส เพิ่มความสำเร็จให้เกษตรกร
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งตอบรับลูกกุ้งอนุบาลปลอดโรคของซีพีเอฟ ช่วยเกษตรกรลดความเสี่ยงจากเชื้อก่อโรคที่สำคัญในกุ้ง เพิ่มความสำเร็จของผลผลิตกุ้ง ...
Page 1 of 7 [ 34 items]